HIỆP HỘI CÂU LẠC BỘ UNESCO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG
(HỘI DỊCH HỌC HÀ NỘI)